Bremshundertstel

Thesaurus

Bremshundertstel:

Bremsprozente (umgangssprachlich)