Bobby

Bọb·by

 <Bobbys, Bobbys> der Bobby SUBST umg. englischer Polizist