Bimbam

Bịm·bam

 Bimbam Heiliger Bimbam! umg. scherzh. drückt aus, dass jmd. erstaunt oder erschrocken ist
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.
Übersetzungen

bịm|bạm

interjding-dong

Bịm|bam

m ach, du heiliger Bimbam! (inf)hell’s bells! (inf)
Collins German Dictionary – Complete and Unabridged 7th Edition 2005. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007