Billetautomat

Thesaurus

Billetautomat (schweiz.):

FahrkartenverkaufsautomatFahrscheinautomat, Fahrscheinverkaufsautomat, Fahrausweisautomat, Fahrausweisverkaufsautomat, Fahrkartenautomat,