Bildwerbung

Bịld·wer·bung

 <Bildwerbung, Bildwerbungen> die Bildwerbung SUBST Werbung durch bildliche Mittel, z. B. Plakate