Beileids-

Übersetzungen

Bei|leids-

in cpdsof condolence or sympathy;
Bei|leids|be|kun|dung
Bei|leids|be|such
mvisit of condolence
Bei|leids|be|zei|gung
f <-, -en>, Bei|leids|be|zeu|gung
fexpression of sympathy; (Brief, Telegramm etc) → condolence(s)
Bei|leids|kar|te
Bei|leids|schrei|ben
ntletter of condolence