Beifangquote

Übersetzungen

Bei|fang|quo|te

f (Fishing) → quota of unwanted catch