Bahamer

Ba·ha·mer

, Ba·ha·me·rin der <Bahamers, Bahamer> Einwohner Bahamas