Autobahnmeisterei

Au·to·bahn·meis·te·rei

 <Autobahnmeisterei, Autobahnmeistereien> die Autobahnmeisterei SUBST Straßenmeisterei für die Autobahn