Arsch-

Übersetzungen

Ạrsch-

:
A#rsch|ba|cke
f (sl)buttock, cheek
A#rsch|fi|cker
m <-s, ->
(lit vulg)bum-fucker (Brit vulg), → butt-fucker (US vulg)
(fig vulg)slimy bastard (sl)
A#rsch|gei|ge
f (dated sl) = Arsch b
a#rsch|k#alt
adj (inf)bloody (Brit inf) → or damn (inf)cold
A#rsch|krie|cher(in)
m(f) (sl)ass-kisser (sl)
A#rsch|krie|che|rei
f (sl)ass-kissing (sl)

Ạrsch-

:
A#rsch|loch
nt (vulg)
(lit)arsehole (Brit sl), → asshole (US sl)
= Arsch b
A#rsch|tritt
m (sl)kick up the arse (Brit sl) → or ass (US sl)
A#rsch-und-Tit|ten-Pres|se
f (sl)tit-and-bum press (Brit inf), → tit-and-ass media pl (US inf)
Collins German Dictionary – Complete and Unabridged 7th Edition 2005. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007