Antennen-

Übersetzungen

An|tẹn|nen-

:
An|te#n|nen|ka|bel
ntaerial or antenna (esp US) → cable or lead
An|te#n|nen|mast
mradio mast
An|te#n|nen|steck|do|se
faerial or antenna (esp US) → socket
An|te#n|nen|ste|cker
maerial or antenna (esp US) → plug or jack
An|te#n|nen|wald
mforest of aerials or antennas (esp US)