Anleihe-

Übersetzungen

Ạn|lei|he-

:
A#n|lei|he|ka|pi|tal
nt (Fin) → loan capital
A#n|lei|he|pa|pier
nt (Fin) → bond
A#n|lei|he|schuld
f (Fin) → bonded debt