Anatolier

Übersetzungen

Ana|to|li|er

m <-s, ->, Ana|to|li|e|rin
f <-, -nen> → Anatolian