v. Chr.

v. Chr.

 v. Chr. n. Chr. Abk. für "vor Christi Geburt"

v. Chr.

Christus (2)
Übersetzungen

v. Chr.

aC

v. Chr.

BC, BCE

v. Chr.

av. J.-C.

v. Chr.

a.n.Chr., p.n.e.

v. Chr.

abbr von vor ChristusBC