klumpig

(weiter geleitet durch klumpigsten)

Klụm•pen

der; -s, -
1. ein Klumpen + Subst eine kleine (meist weiche) Masse ohne bestimmte Form <ein Klumpen Erde, Ton, Teig o. Ä.>
|| -K: Erdklumpen, Lehmklumpen, Schneeklumpen, Teigklumpen, Tonklumpen
2. ein Klumpen + Subst ein großes Stück eines Metalls <ein Klumpen Blei, Gold>
|| -K: Goldklumpen
|| zu
1. klụm•pig Adj
Thesaurus

klumpig:

pappig
Übersetzungen

klụm|pig

adjlumpy