Kalidünger

(weiter geleitet durch kalidüngern)

Ka·li·dün·ger

 der <Kalidüngers, Kalidünger> Düngemittel, das Kalisalze enthält

Ka•li

das; -s; nur Sg, Kurzw ↑ Kalisalz
|| K-: Kalibergbau, Kalidünger, Kaliindustrie