Xenon

Xe·non

 [kseːnon] <Xenons> das Xenon SUBST kein Plur. chem.: ein Edelgas
-lampe
Thesaurus

Xenon:

Xenongas
Übersetzungen

Xenon

xenon, xénon

Xenon

اكسينون

Xenon

xenón

Xenon

קסנון

Xenon

xenon

Xenon

xeno

Xenon

ksenonas

Xenon

xenon

Xenon

ksenon

Xenon

xénon, xenônio

Xenon

xenon

Xenon

xenon

Xenon

Xenon

xénon

Xe|non

nt <-s>, no pl (abbr Xe) → xenon