Rah

Ra·h(e)

 die <Rah, Rahen> seew.: Querstange am Mast
Übersetzungen

Rah

рея

Rah

ráhno

Rah

Rah

anteno, jardo

Rah

raa

Rah

ra, yard

Rah

reja

Rah

rahno

Rah

Rah

f <-, -en>, Ra|he
f <-, -en> (Naut) → yard