Motoriker

Übersetzungen

Mo|to|ri|ker

m <-s, ->, Mo|to|ri|ke|rin
f <-, -nen> (Psych) → motor type