Monomane

Übersetzungen

Mo|no|ma|ne

m <-n, -n>, Mo|no|ma|nin
f <-, -nen> (geh)monomaniac