Kollektivum

Kol·lek·ti·vum

 das <Kollektivums, Kollektiva> sprachwiss.: ein Substantiv, das mehrere gleichartige Personen oder Dinge zusammenfasst "Publikum", "Herde" und "Gebirge" sind Kollektiva.

Kol•lek•ti•vum

[-v-] das; -s, Kol•lek•ti•va; Ling; ein Substantiv, das verschiedene Dinge od. Personen zusammenfasst (z. B. das Wort „Armee“ od. „Publikum“)
Thesaurus

Kollektivum:

Sammelbegriff
Übersetzungen

Kollektivum

collective noun

Kollektivum

nom collectif

Kollektivum

(nomen) collectivum

Kollektivum

nome collettivo

Kollektivum

Kolektivní

Kollektivum

Zbiorowe

Kollektivum

集体

Kollektivum

Collectieve

Kollektivum

Колективни

Kollektivum

קולקטיבית

Kollektivum

集體

Kollektivum

集団

Kollektivum

집단

Kollektivum

الجماعية

Kol|lek|ti|vum

nt <-s, Kollektiva or Kollektiven> (Ling) → collective (noun)