Koaxialkabel

Übersetzungen

Koaxialkabel

coax, coaxial cable

Ko|axi|al|ka|bel

nt (Tech) → coaxial cable