Kapitalisation

Ka·pi·ta·li·sa·tion

 die <Kapitalisation, Kapitalisationen> das Kapitalisieren