Kadaver

(weiter geleitet durch Kadavers)

Ka·da·ver

 der <Kadavers, Kadaver> toter, verwesender Tierkörper

Ka•da•ver

[-vɐ] der; -s, -; der Körper eines toten Tieres ≈ Aas
Übersetzungen

Kadaver

cadavre

Kadaver

kadaver, kreng, lijk

Kadaver

ceset, leş, kadavra

Kadaver

cadáver

Kadaver

hulla

Kadaver

cadaver

Kadaver

padlina

Kadaver

kadaver

Kadaver

주검

Ka|da|ver

m <-s, -> → carcass