Irren-

Übersetzungen

Ịr|ren-

:
I#r|ren|an|stalt
f (dated)lunatic asylum (dated), → loony bin (inf)
I#r|ren|arzt
m, Ịr|ren|ärz|tin
f (old, pej)psychiatrist
I#r|ren|haus
nt (dated, pej)lunatic asylum (dated), → loony bin (inf); hier geht es zu wie im Irren- (inf)this place is an absolute madhouse
i#r|ren|haus|reif
adj (inf) Irren- seinto be cracking up (inf)