Goal

(weiter geleitet durch Goals)

Goal

 das [ˈgo:l] <Goals, Goals> (österr. schweiz.) Tor

Goal

[goːl] das; -s, -s; (A) (CH) Sport Tor (besonders beim Fußball)
Übersetzungen

Goal

الهدف

Goal

meta

Goal

目標

Goal

目標

Goal

目标

Goal

המטרה

Goal

เป้าหมาย

Goal

nt <-s, -s> (Aus, Sw: Sport) → goal
Goal II - Der Traum ist Real!Goal II - Living the Dream! [Jaume Collet-Serra]
Goal [österr.] [schweiz.]goal