Bobby

Bọb·by

 der <Bobbys, Bobbys> (umg.) englischer Polizist